Program „Mój Prąd” na sfinansowanie kosztów zakupu instalacji fotowoltaicznej

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

 

  • Cel Programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  • Rodzaje przedsięwzięć

Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

  • Budżet

Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 534 000 000 zł

  • Beneficjenci

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

  • Forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

  • Terminy i forma składania wniosków

Nabór tymczasowo zamknięty.

  • Uwagi

• NFOŚiGW będzie Beneficjentem (Grantobiorcą) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020). Docelowo Wnioskodawca / Beneficjent programu Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 będzie Beneficjentem ostatecznym (Grantobiorcą końcowym) środków przeznaczonych na dofinansowanie w programie.

• W kolejnym planowanym naborze wniosków w Programie Priorytetowym „Mój Prąd” w roku 2022 przewidziane jest rozszerzenie dofinansowania o dodatkowe komponenty z zakresu magazynowania energii co uwzględni zmiany w regulacjach, w których przewidywane jest odejście od systemu opustów na rzecz prosumenta – aktywnego uczestnika rynku energii, który będzie dysponował prawem do sprzedaży wytworzonej przez siebie energii.

Program „Czyste Powietrze” na sfinansowanie zakupu paneli fotowoltaicznych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kieruje również do gospodarstw domowych program „Czyste Powietrze”, polegający na poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dofinansowanie przeznaczyć można na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Czyste Powietrze – program priorytetowy – wersja obowiązująca od 25 stycznia 2022 – Pobierz (PDF)

Załącznik nr 1 do programu – łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową – wersja obowiązująca od 25 stycznia 2022 – Pobierz (PDF)

Załącznik nr 2 do programu – koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 25 stycznia 2022 – Pobierz (PDF)

Załącznik nr 2a do programu – koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 25 stycznia 2022 -Pobierz (PDF)

Załącznik nr 2b do programu – koszty kwalifikowane i najwyższy poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 25 stycznia 2022 – Pobierz (PDF)

Lista banków prowadzących nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Inne programy

Możliwości uzyskania dofinansowania, dotacji i preferencyjnych pożyczek na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych wraz z pełnym oprzyrządowaniem nie kończą się na programach realizowanych na szczeblu rządowym. W poszczególnych województwach w Polsce podejmowane są inicjatywy regionalne, które również mogą być wsparciem finansowym dla osób planujących skorzystać z energii elektrycznej wytwarzanej z promieniowania słonecznego.

Dużym ułatwieniem finansowym dla osób inwestujących w panele fotowoltaiczne jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej. Od 1 stycznia 2019 roku na mocy odpowiedniej ustawy można już odliczać od podatku kwoty wydane na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Wśród wykazu materiałów, urządzeń i usług objętych rozporządzeniem znajdują się ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem oraz usługa montażu instalacji fotowoltaicznej. Kwota odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 53 000 zł, obejmuje ono zaś koszt paneli, falownika, podłączenia i robocizny. Jeśli kwota odliczenia w danej deklaracji podatkowej nie zostanie pokryta w rocznym dochodzie podatnika, będzie mógł on resztę z niej odliczać w kolejnych zeznaniach podatkowych PIT aż do 6 lat. Odliczeniu nie podlegają przy tym wydatki w tej części, w jakiej zostały dofinansowane w formie dotacji lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Warunkiem zastosowania ulgi termomodernizacyjnej na panele fotowoltaiczne jest to, by podatnik był właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, która ma być budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.